Pielęgniarka szkolna

GABINET PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ JEST NIECZYNNY DO ODWOŁANIA.

W zakresie pełnionego dyżuru pielęgniarka szkolna sprawuje następuje standardy w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami:

 1. Przestrzeganie prawa ucznia do informacji , prywatności, intymności i poszanowania godności osobistej oraz zachowania tajemnicy, zgodnie z prawami pacjenta.
  2. Przeprowadzanie testów przesiewowych i kierowanie postępowaniem poprzesiewowym w stosunku do uczniów z dodatnimi wynikami testów.
  3. Przygotowanie profilaktycznych badań lekarskich uczniów, analiza i wykorzystanie ich wyników.
  4. Wykonywanie obowiązkowych szczepień ochronnych.
  5. Prowadzenie u uczniów szkół podstawowych grupowej profilaktyki próchnicy zębów metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi.
  6. Przekazywanie informacji o kwalifikacji lekarskiej do wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego.
  7. Poradnictwo czynne dla uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi  i społecznymi.
  8. Prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców oraz uczestnictwo w szkolnych programach profilaktyki i promocji zdrowia.
  9. Współdziałanie z dyrekcją i pracownikami szkoły oraz powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w zakresie tworzenia w szkole środowiska nauki i pracy sprzyjającego zdrowiu uczniów i pracowników.
  10. Udzielanie uczniom i pracownikom szkoły pomocy medycznej w urazach i nagłych zachorowaniach.
  11. Pomoc w nagłych wypadkach.