Pielęgniarka szkolna

Zakres zadań pielęgniarki szkolnej.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „CENTYLEK”

Działając na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078) informuję, że uczniowie są objęci profilaktyczną opieką zdrowotną w środowisku nauczania i wychowania w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej obejmujących: [1]

 • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u ucznia odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub klasy I oraz w klasie III, V, VII szkoły podstawowej, w klasie I oraz ostatniej szkoły ponadpodstawowej, a także kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki czynnej nad uczniami z problemem zdrowotnym;
 • opiekę nad uczniami przewlekle chorymi i z niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem rodzinnym, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;
 • udzielaniu pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach, zachorowaniach lub zatruciach u uczniów;
 • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej;
 • grupowej profilaktyce fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatem fluorkowym u uczniów klas I – VI szkół podstawowych oraz edukacji w zakresie zdrowia jamy ustnej;
 • doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole.

Wyrażenie sprzeciwu wobec objęcia profilaktyczną opieką zdrowotną wymaga formy pisemnej (zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy).

Jednocześnie informuję, że pozyskane dane dotyczące stanu zdrowia ucznia są objęte tajemnicą medyczną. Ponadto dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO,[2] w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń zdrowotnych. Szczegółowe zasady ich przetwarzania dostępne są na tablicy informacyjnej w gabinecie szkolnym.

W przypadku braku sprzeciwu na objęcie dziecka opieką, proszę o wypełnienie i przekazanie pielęgniarce  szkolnej Karty Wywiadu Zdrowotnego Ucznia. Dane uzyskane z wywiadu posłużą do realizacji wyżej wymienionych świadczeń. W celu zapewnienia właściwej opieki nad dzieckiem podczas pobytu w szkole, proszę o bieżące informowanie pielęgniarki szkolnej o wszelkich zmianach w stanie zdrowia dziecka.

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy Szkole Podstawowej w Zdunach – harmonogram pracy:

Poniedziałek  8:00 -12:00

Wtorek     8:00-12:00

Środa     8:00-12:00

 

Obowiązuję od 08 maja 2023r.

Celem testów przesiewowych oraz badania bilansowego jest:

 • wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dziecka, np.: wady wzroku, kręgosłupa, słuchu,
 • określenie grupy ćwiczebnej , tj.: przeciwwskazań do na zajęcia w-f, uczestnictwa w zawodach sportowych,
 • innych szczególnych wskazań dotyczących opieki zdrowotnej w trakcie pobytu dziecka w szkole.

Po wykonaniu testów przesiewowych ucznia, rodzice proszeni są o udanie się z dzieckiem do lekarza rodzinnego celem wykonania badań bilansowych. Kartę badania należy zwrócić pielęgniarce  szkolnej.

Przypominamy, że pielęgniarce  szkolnej należy dostarczyć Kartę Zdrowia Ucznia. Szczególnie dotyczy to uczniów zmieniających szkołę w trakcie roku szkolnego.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA WSZAWICY W SZKOLE.

Cel procedury:
Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w szkole oraz
chronić przed rozprzestrzenianiem się wszawicy w placówce szkolnej.
Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w
szkole.

 1. Wychowawca po otrzymaniu informacji , że uczeń ma wszy, zawiadamia wszystkich rodziców z danej klasy o konieczności sprawdzenia przez nich głowy swojego dziecka, a w razie stwierdzenia zakażenia, o zakup środków do zwalczania wszawicy, w aptece.
 2. W razie potrzeby rodzic z dzieckiem może zgłosić się do swojej pielęgniarki szkolnej. Natomiast jeżeli pielęgniarki szkolnej nie ma w danym dniu w gabinecie, to prosimy nie czekać na jej dyżur w szkole, tylko zgłosić się z problemem do swojej pielęgniarki rodzinnej. Pielęgniarka szkolna podejmuje działania edukacyjne w klasie z problemem wszawicy.
 3. O zgłoszeniu wszawicy, nauczyciel informuje dyrekcję szkoły. Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba informuje wszystkich rodziców w danej klasie lub grupie o stwierdzeniu wszawicy z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka przez rodziców oraz czystości głów WSZYSTKICH domowników.
 4. W przypadku gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzaniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor szkoły we współpracy z Radą Rodziców i Ośrodkiem Pomocy Społecznej udziela rodzicom pomocy.
 5. W przypadku stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, wychowawca lub pielęgniarka zawiadamia o tym dyrektora w celu podjęcia bardziej radykalnych działań np. zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka.
 6. Rodzice powinni wiedzieć, ze kontrola włosów dzieci musi być nawykiem. Należy sprawdzać włosy dziecka co kilka dni, nie rzadziej niż raz w tygodniu. Należy uczyć dzieci i im przypominać , aby nie pożyczały do „przymiarki” czapek, szalików, grzebieni innym dzieciom.

NIE JEST WSTYDEM ZARAZIĆ SIĘ WSZAWICĄ,WSTYDEM JEST NIC Z TYM NIE ROBIĆ !!!!
Wszawica jest problemem higieniczno-pielęgnacyjnym danej rodziny.

Rodzicu!

nie pozwalaj dziecku, które zgłasza jakiekolwiek dolegliwości chorobowe np. katar, ból brzucha itp. przychodzić do szkoły,

nie pozwalaj wyjść dziecku do szkoły bez zjedzenia pierwszego śniadania w domu,

sprawdzaj czy dziecko do szkoły wychodzi czyste ( czysta odzież, czyste uszy, szyja, włosy, paznokcie itp)

raz w tygodniu sprawdzaj dziecku skórę głowy i włosy pod kątem wszawicy, jeżeli zauważysz wszy/gnidy to nie wysyłaj dziecka do szkoły!

Szybko udaj się do apteki po odpowiednie środki do zwalczania wszawicy. Uważnie przeczytaj ulotkę dołączoną do środka zwalczającego wszy/gnidy i postępuj zgodnie z instrukcją. W przeciwnym przypadku wszy/gnidy będą powracać do wszystkich członków rodziny i rozprzestrzeniać się wśród znajomych dzieci i rodziców.

Pamiętaj, że za zdrowie i czystość dziecka do 18 roku życia odpowiada tylko rodzic / opiekun.

[1] część I załącznika nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – (Dz. U. z 2019 r., poz. 736, z późn. zm.)

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PONIŻSZYMI MATERIAŁAMI

Dziecko z autyzmem i aspergerem w szkole i przedszkolu

Dziecko z astmą w szkole i  przedszkolu

Dziecko z depresją w szkole i przedszkolu

Dziecko z padaczką w szkole i przedszkolu

Jak mieć „ten problem z głowy” , czyli o szybkiej i skutecznej walce z wszawicą.