Psycholog szkolny

OBOWIĄZUJE OD 01 MARCA 2024R.

Psycholog szkolny

mgr Łukasz Nowak

Poniedziałek  

 ——

Wtorek    

800-1600 

Środa

 —— 

Czwartek  

 ——

Piątek   

1200-1600

 

Poniżej znajdują się godziny konsultacji dla rodziców.

Wtorek:

8:00-10:00

W celu umówienia się na konsultację proszę zadzwonić pod numer szkoły (62) 721-55-13 i umówić się na konkretną godzinę. Pozostałe godziny pracy są do dyspozycji dzieci i młodzieży. 

 

O mnie:

Jestem magistrem psychologii o specjalności psychologia kliniczna. Wykształcenie zdobyte w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa pogłębiam obecnie studiami podyplomowymi na kierunku terapia uzależnień i współuzależnienia w Akademii Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie.

W mojej praktyce psychologicznej opieram się na podejściu poznawczo-behawioralnym. Moja filozofia terapeutyczna zakłada, że poprzez zmianę negatywnych myśli i zachowań, możemy wprowadzić pozytywne zmiany w naszym życiu i osiągnąć lepsze samopoczucie oraz funkcjonowanie.

Prezentacja multimedialna: Skuteczna Komunikacja w relacji Rodzic-Dziecko

Do zadań pedagoga i psychologa w  szkole  należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów,   w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w  szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy  w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych  w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych  i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.