Świetlica

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zdunach pozostają pod opieką wychowawców w godzinach od  6.45 do 15.30.
 
Propozycja świetlicy na czas wolny – film z serii Tosia i Tymek . 
Serial dla dzieci w którym bohaterami są pięcioletnie bliźnięta przeżywające  
różne sytuacje z codziennego życia rodzinnego. Film jest do obejrzenia na YouTube . Proponujemy w pierwszej kolejności odcinek ” Zagubiony kotek” . Po obejrzeniu , prosimy dzieci o wykonie  ilustracji do filmiku dowolną techniką. Prace plastyczne panie ze świetlicy będą oceniać i nagradzać po powrocie do szkoły . Miłego dnia.  

Propozycje dla dzieci na okres zawieszenia zająć w szkole w okresie zagrożenia koronawirusem

 1. Materiały wiosenne
 2. Karty pracy na wielkanoc.
 3. Kolorowanki na okres kwarantanny:

  

Świetlica szkolna jest specyficznym  środowiskiem społecznym, w którym uzupełnia się funkcje rodziny i szkoły. Jest także miejscem , w którym uczeń może kształcić i rozwijać swoje zainteresowania, a jej działalność jest podstawowym ogniskiem opiekuńczo- wychowawczym na terenie szkoły.  Świetlica  to  neutralne miejsce, nie przynależne żadnej klasie, żadnemu przedmiotowi, żadnej pracowni – ale wspólne. To właśnie tutaj można spotkać się z kolegami i koleżankami przed   i po zajęciach, spędzić czas na integrowaniu się.

Celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu,  w bezpiecznym i miłym otoczeniu.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zdunach pozostają pod opieką wychowawców w godzinach od  6.45 do 15.30.

W świetlicy przybywają również uczniowie, w razie nieobecności nauczyciela przedmiotu.

Zapisy do świetlicy rozpoczynają się  od  1 września każdego roku.  Podstawą zapisu dziecka jest pisemna deklaracja rodziców tzw. „ Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej”  ( załącznik)

Do zadań świetlicy należy:

 • Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej.
 • Wdrażanie dzieci do samodzielnej pracy umysłowej, organizowanie zespołowej nauki i zabawy, utrwalanie wiadomości szkolnych oraz udzielanie pomocy uczniom mającym trudności z nauką.
 • Kształtowanie u dzieci właściwej postawy etyczno- moralnej, wyrabianie osobowościowych cech charakteru takich jak m.in.: pracowitość, zdyscyplinowanie, odwaga, odpowiedzialność, tolerancja.
 • Rozwijanie zdolności oraz  zainteresowań uczniów.
 • Rozwijanie wrażliwości plastycznej i wyobraźni twórczej
 • Doskonalenie umiejętności czytania, pisania i liczenia
 • Przygotowanie do właściwego spędzania wolnego czasu. Wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na wolnym powietrzu.
 • Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu i w swoim środowisku.

W świetlicy szkolnej realizujemy plan pracy świetlicy szkolnej oraz program opiekuńczo- wychowawczy i profilaktyczny SP w Zdunach.
W ramach pracy świetlicy organizujemy dla dzieci różne formy zajęć:
– zajęcia z zakresu żywego słowa  (głośne czytanie, konkursy czytelnicze, pogadanki, zabawy słowne, małe formy teatralne, rozwiązywanie krzyżówek i rebusów, zgaduj- zgadule, zagadki literackie, słuchowiska radiowe, gry stolikowe, dydaktyczne i towarzyskie).

– zajęcia plastyczno- techniczne  (malowanie farbami plakatowymi, akwarelami, „mokre w mokrym”, rysowanie ołówkiem, różnymi rodzajami kredek, papieroplastyka, kompozycje z różnych materiałów, modelowanie z plasteliny, masy solnej i papierowej, wycinanie i wydzieranie itp.).

– gry i zabawy ruchowe  (zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, mini- konkursy sprawnościowe, gry zespołowe, ćwiczenia udoskonalające sprawność fizyczną- zabawy skoczne, rzutne, bieżne).

– zajęcia umuzykalniające  (nauka śpiewu, słuchanie  muzyki, bajek muzycznych, śpiewanie piosenek, gry i zabawy rytmiczne ze śpiewem i muzyką)

– zajęcia rekreacyjne  ( spacery, wycieczki piesze, rowerowe, autokarowe)

 

Nauczycielami- wychowawcami świetlicy są:

mgr Jolanta Roszak

mgr Mirosława Płonka

mgr Ilona Hybsz

 

Wychowawczynie to pozytywnie nastawione osoby, którym niestraszne są dziecięce smutki, nuda oraz nadmierna energia wychowanków. Przyjazna atmosfera sprzyja dobrym relacjom, nawiązywaniu nowych znajomości oraz poczuciu bezpieczeństwa.

Zasady przebywania w świetlicy szkolnej:

 1. Po przyjściu do świetlicy uczeń zgłasza swoją obecność u wychowawcy świetlicy.
  2. Uczniowie wychodzą ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela – opiekuna świetlicy.
  3. Wszyscy dbają o wygląd, ład i porządek na świetlicy. Szanują wyposażenie szkoły i własność innych dzieci.
 2. Uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach zorganizowanych w świetlicy szkolnej.
  5. Wychowankowie świetlicy zachowują ciszę, aby nie przeszkadzać innym w nauce i zabawie.
 3. Uczniowie stosują się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy szkolnej. Dbają o bezpieczeństwo swoje i innych.
  7. Wychowankowie postępują w taki sposób , aby nie sprawiać przykrości koleżankom i kolegom oraz pracownikom szkoły. Odnoszą się z szacunkiem do innych, zarówno dorosłych, jaki dzieci.

Wychowanek świetlicy ma prawo do:

1.Dobrze zorganizowanej opieki wychowawczej.

 1. Życzliwego traktowania.
 2. Swobodnego wyrażania w sposób kulturalny swoich myśli i przekonań.
 3. Ciepłej i przyjaznej atmosfery.
 4. Poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.
 5. Poszanowania godności osobistej.
 6. Ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną.
 7. Pomocy w odrabianiu lekcji i rozwiązywaniu problemów.
 8. Wyrozumiałości i cierpliwości.