Założenia do Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły Podstawowej w Zdunach w roku szkolnym 2019/2020

 Priorytety MEN na rok szkolny 2019/2020:

 Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.

  1. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
  2. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 Zadania do realizacji i harmonogram 

Obszary Zadania  terminy odpowiedzialni
Bezpieczeństwo Lekcje wychowawcze nt bezpieczeństwa w Internecie i odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznych („grupa na fb” – czy tu obowiązują jakieś zasady?, youtuber to nie zawsze dobry przykład, „nie hejtuje” – lekcje z nawiązaniem do rodziców)

Informacje dla rodziców na zebraniu;

Spotkania z ratownikami medycznymi dotyczące pierwszej pomocy;

Realizacja programu „Klub bezpiecznego Puchatka” kl. I-III

Spotkanie w zakresie profilaktyki („Archipelag skarbów”)

Profilaktyka zachowań ryzykownych – zajęcia dla klas VII, VIII prowadzone przez zaproszonych specjalistów

„Tydzień bezpiecznego Internetu” – każdy nauczyciel przeprowadza zajęcia ze swojego przedmiotu z wykorzystaniem zasobów Internetu

Cały rok

proponujemy

4 lekcje w r.sz. wg potrzeb klasy

Cały rok

Cały rok

Wg możliwości

II semestr

Luty 2020

Wychowawcy klas

Wychowawcy klas

I. Skowrońska

M. Żuchowska

Rada Rodz., GKRPA

B. Głownicka

pedagog

Wychowawcy klas

Wszyscy nauczyciele

Ochrona zdrowia „Tydzień zdrowia” klasy IV-VIII

„Między nami kobietkami” klasy VI

„Trzymaj formę”

„Nie pal przy mnie proszę” kl.I-III

„Czyste powietrze wokół nas” dla klas 1-3

„Młodzieżowy Lider Zdrowia” – program profilaktyki nikotynowej

„Znajdź właściwe rozwiązanie”

kl. VI, VII, VIII

„Zbilansowana dieta dla dzieci i młodzieży” spotkanie dla klas 4,5,6

„Nadwaga i otyłość – powszechne zagrożenie” spotkanie dla klas 6,7,8

„Bieg po zdrowie” kl. IV

Udział w Olimpiadzie Zdrowia PCK

Światowy  Dzień  walki z HIV

Promowanie aktywnego trybu życia i alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez zajęcia sportowe i rekreacyjne.

Maj  2020

II sem.

Stale

stale

stale

I i II sem

Stale

Wg kalendarza

Wg kalendarza

stale

listopad

grudzień

stale

A. Kołodziejska

I. Skowrońska

B. Ćwigoń

L. Smółka

M. Żuchowska

A. Kołodziejska

I. Skowrońska

I.Skowrońska

A.Chlebowska

A. Kołodziejska

M. Żuchowska

Wychowawcy,

n-le w-f

Integracja Organizacja różnych imprez klasowych i szkolnych (Dzień Chłopca, Mikołajki, Wigilia, Dyskoteka, Wycieczki, Dzień Babci I Dziadka, Dzień Dziecka itp.)

Kultura osobista i zasady spożywania posiłków – zajęcia z wychowawcą w klasach

Zajęcia integrujące i pogłębiające relacje rówieśnicze – „nowy uczeń w klasie”, „wzajemna pomoc”.

Wg kalendarza

Wg kalendarza wychowawcy

Wg kalendarza wychowawcy

Wychowawcy klas,

Dyrekcja, SU

Wychowawcy klas, wych. Świetlicy

Wychowawcy klas

Wartości patriotyzne Apele z kalendarza szkolnego w tym na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.

Poznawanie i utrwalanie zasad demokracji oraz praw człowieka, praw dziecka.

Konkurs wiedzy o Zdunach.

Dzień Flagi.

Wg planu wychowawcy,

Wg programu nauczania

Luty 2020

Maj 2020

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów

G.i M. Kryg,

A. Hejdysz

Opiekunowie SU

M. i G. Kryg

Przeciwdziałanie przemocy Ustalenie zasad współpracy wychowawcy z klasą

Konsekwentne reagowanie w sytuacji przemocy, współpraca z rodzicami

Zajęcia na tematy radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz ćwiczące umiejętności prospołeczne w klasach IV, V, VI

Rada szkoleniowa dotycząca sposobów dyscyplinowania przez nauczycieli uczniów przejawiających zachowania przemocowe

Spotkanie z kuratorem sądowym lub policją  na temat odpowiedzialności nieletnich wobec prawa – klasy VI i VII

Wybór życzliwka klasowego – zapoznanie uczniów z regulaminem!

Warsztaty „Szkoła dla rodziców”

wrzesień

Wg potrzeb

Wg możliwości

Wg możliwości

II sem.

Listopad-ogłoszenie, rozwiązanie 01.20 i 06.2020

X-XII. 2019

Wychowawcy

Wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły

Pedagog, wychowawcy klas

Dyrektor

I.Skowrońska

B. Głownicka

Wychowawcy klas, B. Głownicka

GKRPA

B. Głownicka

Współpraca z rodzicami Aktualizacja strony internetowej szkoły z dostępnością do dokumentacji oraz z informacjami na temat życia szkoły

Organizacja we współpracy z rodzicami Festynu Szkolnego „Dzień różnych kultur”  + lekcje wychowawcze przygotowujące

Stały kontakt na linii rodzic-nauczyciel za pomocą dziennika elektronicznego

Zabawa szkolna

Stale

Kwiecień-maj lekcje przygo- towujące,

Czerwiec 2020

Stale

Karnawał

Administrator strony, nauczyciele

Wychowawcy,

Wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły

Wszyscy n-le

Dyrekcja i RR

Tolerancja Obchody Ogólnopolskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych

Zajęcia wychowawcze dot. tolerancji nt „różnic między nami”

03.12.2019

Wg kalendarza wychowawcy

B. Głownicka, M. Krupisńki, D. Kot, J. Basty, K. Strugała

wychowawcy

Wolontariat Szkolny Klub Wolontariusza

działalność wg planu m.in.:

WOŚP

Spotkania integracyjne z mieszkańcami DPS w Zdunach

„Marzycielska poczta” – wyślij kartkę do dziecka w szpitalu onkologicznym

Zbiórka karmy dla zwierząt

Cały rok

Styczeń 2020

Każda pierwsza sobota m-ca

I. Skowrońska

I. Zimmermann

S. Wawrzynowicz

S. Wawrzynowicz

J. Basty

I. Hybsz, M. Płonka

Inne Tydzień zawodoznawczyPoznajemy ciekawe zawody – spotkania tematyczne z gośćmi, kl. I-VIII

Zajęcia rozwijające uzdolnienia -klub szachowy i inne

PTTK

Dzień Ziemi

SKO

Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez zajęcia warsztatowe na uczelniach wyższych

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Realizacja programu „Świat wartości”

Maj 2020Wg możliwości

Cały rok

Cały rok

Kwiecień

stale

Wg kalendarza

II semestr

X, XI, III, IV, V

M. Piotrowskawychowawcy

M. Krupiński,

n-le

SU, wychowawcy

K. Jankowska-Grzybek

A.Chlebowska

Malec H

A. Kołodziejska

A. Chlebowska

Wychowawcy klas 4,5,6,7

 Założenia do Programu Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Zdunach przyjęto uchwałą Rady Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną  i Samorządem Uczniowskim   w dniu …………………..