Ogłoszenia – stołówka.

Odpłatność za m-c styczeń 2024 r. wynosi:

              Uczniowie                   –           110,00 zł.           

Podana kwota dotyczy wszystkich dni, w których jest wydawany obiad.               

2.Odpłatność za obiady należy uiścić po otrzymaniu faktury nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca .

Poniżej podajemy nr konta:

29 8410 1026 2003 0202 0800 0001,

  1. Jeżeli uczeń spożywa tylko obiad w wybrane dni należy to zgłosić nie później niż do 3 dnia roboczego m-ca.
  2. Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat. W przypadku braku wpłaty uczeń zostanie automatycznie wykreślony z listy osób korzystających ze stołówki.
  3. W przypadku nieobecności ucznia na obiedzie ( choroba, wyjazd, itp.) należy ten fakt zgłosić nie później niż do godz. 9.00 danego dnia w sekretariacie szkoły bądź u intendenta. W przeciwnym wypadku odpis z obiadu nie będzie zastosowany. Rozliczenie odpisów następuje w bieżącym lub następnym m-cu poprzez odpowiednie pomniejszenie należności.
  4. Uczniowie, którzy chcą korzystać ze stołówki szkolnej muszą wypełnić „kartę zgłoszenia na obiady.” Mimo, iż w poprzednim roku szkolnym uczęszczali na obiady.