Ogłoszenia – stołówka

                                Szanowni Rodzice!

Od 4 września 2019 r. rusza stołówka szkolna. Rodziców, którzy chcą, by ich dzieci spożywały obiad w szkole zapraszamy do księgowości celem podpisania „karty zgłoszenia na obiady”. Koszt obiadu dla ucznia wynosi 3,00 zł. Również  rodzice, których dzieci korzystały w ubiegłym roku szkolnym z obiadów muszą na nowo podpisać „kartę zgłoszenia na obiady”.

Istnieje możliwość skorzystania z obiadów refundowanych przez MGOPS w Zdunach, jeżeli dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 528,00 zł. . Wówczas należy złożyć stosowny wniosek do MGOPS wraz z dochodami netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. Jeżeli składamy wniosek we wrześniu wówczas należy dołączyć zaświadczenie o dochodach za miesiąc sierpień. Szczegółowe informacje można uzyskać  w MGOPS w Zdunach.

Na stronie internetowej szkoły można zapoznać się z Regulaminem korzystania ze stołówki szkolnej.


                                              Szanowni Rodzice!

Wpłaty za obiady należy dokonywać za cały miesiąc z góry nie później niż do 15-stego dnia danego miesiąca w kwocie jaka jest podana w ogłoszeniu na stronie internetowej stołówki. Płatność można  uregulować gotówką w księgowości lub bezpośrednio na konto szkoły. Ewentualne odpisy będą rozliczone w miesiącu następnym. Wpłata po terminie może nastąpić jedynie za zgodą dyrektora szkoły. Poniżej podajemy nr konta:

29 8410 1026 2003 0202 0800 0001


Ogłoszenie !

Od 5 września 2018r. rusza stołówka szkolna. Chętnych uczniów prosimy o zapisy w księgowości u P. Iwony Chmielarczyk.  Zasady korzystania ze stołówki oraz termin płatności zawarte są w zakładce stołówka. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią. Istnieje możliwość skorzystania z obiadów refundowanych przez MGOPS, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 771,00 zł. . Wówczas należy złożyć stosowny wniosek z zaświadczeniem o zarobkach netto za m-c poprzedzający złożenie wniosku np. składając wniosek w sierpniu należy dołączyć zaświadczenie o dochodach netto wszystkich członków rodziny za m-c lipiec.


1.Odpłatność za obiady w m-cu  lutym 2020 r. wynosi:

              Uczniowie         –           36,00 zł.

                 Pracownicy       –         72,00 zł.                   

                 N-le                  –         72,00 zł.

  1. Podane kwoty dotyczą pełnego m-ca .

3.Przypominamy, że wpłat należy dokonywać za cały m-c   z góry, nie później niż do 15-stego danego miesiąca  w kwocie jaka  jest podana w ogłoszeniu  tylko i wyłącznie na konto szkoły. Od 1 stycznia 2020 r. nie ma możliwości wpłat gotówkowych.                                   

 nr konta     29 8410 1026 2003 0202 0800 0001,

  1. Jeżeli uczeń spożywa tylko obiad w wybrane dni należy to zgłosić nie później niż do 3 dnia roboczego m-ca.

5 .Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

  1. W przypadku nieobecności ucznia na obiedzie ( choroba, wyjazd, itp.) należy ten fakt zgłosić nie później niż do godz.9.00 danego dnia w sekretariacie szkoły bądź u intendenta. W przeciwnym wypadku odpis z obiadu nie będzie zastosowany. Rozliczenie odpisów następuje w m-cu następnym poprzez odpowiednie pomniejszenie należności.

7.W przypadku niedopełnienia zapłaty w terminie naliczamy ustawowe odsetki, a jeżeli opłata nie zostanie uiszczona do końca bieżącego m-ca uczeń zostaje wykreślony z listy osób korzystających ze stołówki.


Szanowni Państwo!

Od 2 stycznia 2017 roku zmieniają się zasady funkcjonowania stołówki szkolnej. Na stronie internetowej szkoły w zakładce stołówka znajdą Państwo aktualny jadłospis oraz wysokość opłaty za obiady w danym miesiącu. Przypominamy, że należność za obiady musi być uregulowana do 15 dnia miesiąca, którego dotyczy spożywanie obiadów. W  przeciwnym razie będziemy musieli naliczyć ustawowe odsetki za zwłokę.  Opłaty za obiady można również regulować bezpośredni na konto szkoły. W przelewie podajemy imię, nazwisko osoby wpłacającej, a w uwagach imię ucznia, m-c którego dotyczy wpłata oraz czego dotyczy wpłata np. 
Wpłacający: Kowalski Jan, w uwagach  Marysia – 54,00 zł za obiady za m-c styczeń 2017.             
Poniżej podajemy nr konta:   29 8410 1026 2003 0202 0800 0001

W przypadku niedopełnienia wpłaty, będziemy zmuszeni naliczyć odsetki. Jeżeli z jakiegoś powodu nie ma ucznia w szkole, należy ten fakt zgłosić osobiście lub telefonicznie u Pani Iwony Chmielarczyk bądź w sekretariacie szkoły wówczas możemy zastosować odpis i ewentualnie odliczyć obiad.

Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania obiadów przez MGOPS. Wówczas należy złożyć wniosek z podaniem dochodów netto za m-c poprzedzający złożenie wniosku. Bliższych informacji udziela MGOPS.