Ogłoszenia – stołówka.

 

1.Odpłatność za obiady w m-cu  czerwcu 2022 r.  wynosi:

              Uczniowie                   –           52,00zł.

Podana kwota dotyczą wszystkich dni, w których jest wydawany obiad.               

2.Począwszy od miesiąca stycznia 2022 r. odpłatność za obiady należy uiścić po otrzymaniu faktury nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca. Fakturę uczniowie otrzymują w ostatnim dniu miesiąca.

Poniżej podajemy nr konta:

29 8410 1026 2003 0202 0800 0001,

3. Jeżeli uczeń spożywa tylko obiad w wybrane dni należy to zgłosić nie później niż do 3 dnia roboczego m-ca.

4.Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

5.W przypadku nieobecności ucznia na obiedzie ( choroba, wyjazd, itp.) należy ten fakt zgłosić nie później niż do godz. 9.00 danego dnia w sekretariacie szkoły bądź u intendenta. W przeciwnym wypadku odpis z obiadu nie będzie zastosowany. Rozliczenie odpisów następuje w    bieżącym m-cu poprzez odpowiednie pomniejszenie należności.

6.W przypadku niedopełnienia zapłaty w terminie naliczamy ustawowe odsetki, a jeżeli opłata nie zostanie uiszczona do końca następnego m-ca uczeń zostaje wykreślony z listy osób korzystających ze stołówki.