Ogłoszenia – stołówka

                

OGŁOSZENIA

1.Odpłatność za obiady w m-cu  listopadzie 2020 r. wynosi:

              Uczniowie                   –           80,00 zł.

                 Pracownicy i N-le      –         140,00 zł.                   

  1. Podane kwoty dotyczą pełnego m-ca bez odpisów.

3.Przypominamy, że wpłat należy dokonywać za cały m-c   z góry, nie później niż do 15-stego danego miesiąca  w kwocie jaka  jest podana w ogłoszeniu  tylko i wyłącznie na konto szkoły. Od 1 stycznia 2020 r. nie ma możliwości wpłat gotówkowych.                                   

 nr konta     29 8410 1026 2003 0202 0800 0001,

  1. Jeżeli uczeń spożywa tylko obiad w wybrane dni należy to zgłosić nie później niż do 3 dnia roboczego m-ca.

5 .Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

  1. W przypadku nieobecności ucznia na obiedzie ( choroba, wyjazd, itp.) należy ten fakt zgłosić nie później niż do godz.9.00 danego dnia w sekretariacie szkoły bądź u intendenta. W przeciwnym wypadku odpis z obiadu nie będzie zastosowany. Rozliczenie odpisów następuje w m-cu następnym poprzez odpowiednie pomniejszenie należności.

7.W przypadku niedopełnienia zapłaty w terminie naliczamy ustawowe odsetki, a jeżeli opłata nie zostanie uiszczona do końca bieżącego m-ca uczeń zostaje wykreślony z listy osób korzystających ze stołówki.