Zajęcia doskonalące naukę czytania, pisania i liczenia w klasie III c

Dziecko powinno czerpać satysfakcję z zajęć pozalekcyjnych i uczestniczyć w nich ze względu na rozwijanie swoich umiejętności.  Każdy, dobrze zorganizowany czas podczas zajęć dodatkowych przynosi możliwości rozwoju. Po konsultacjach z rodzicami i dyrektorem w klasie III c, prowadzione są dodatkowe zajęcia. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i uczestniczą w nich uczniowie całej klasy. Dzieci uczą się uważności, koncentracji, świadomości emocjonalnej i empatii. Zajęcia te są bardzo przydatne i korzystnie wpływają na rozwój uczniów. Uczniowie  poprzez różnorodne  ćwiczenia, zadania i zabawy  mają możliwość dokonywać analizy i syntezy , doskonalić technikę  pisania,  utrwalać  pisownię wyrazów z trudnościami ortograficznymi, układać odpowiedzi na pytania, doskonalić umiejętności płynnego i  wyrazistego czytania, czytania i słuchania ze zrozumieniem, czytania i rozumienia poleceń. Zajęcia z edukacji matematycznej mają na celu rozwijanie zdolności poznawczych i logicznego myślenia, w tym wykonywanie pamięciowego dodawania i odejmowania w zakresie 100,wykonywania pamięciowego mnożenia i dzielenia w zakresie 100, analizowania i rozwiązywania zadań tekstowych, wykonywania obliczeń pieniężnych, zegarowych i kalendarzowych w oparciu o działania praktyczne z wykorzystaniem monet i banknotów, zegarów, kalendarza. Na zajęciach realizowane są  treści programowe dla klasy III  ujęte w programie nauczania.